بیا نی نی/ آموزش هنری نقطه کوبی در برنامه سیمای خانواده