آیا قرص های جلوگیری باعث اختلال در ذخیره تخمک می شود؟