آیا یبوست در کودکان می تواند باعث ایجاد بواسیر شود؟