اعتراض یک زن خانه‌دار به وضعیت و کیفیت ساخت مسکن در حضور رهبر انقلاب