دانژه از اسامی دخترانه با ریشه کردی است که پیش از این در لیست پذیرش سازمان ثبت احوال نبوده اما اکنون قابل ثبت است. معنی اسم دانژه، “غنچه گل نیمه باز” است.