خداوند تمام انسان ها را آزاد آفریده است و کسی نمی‌تواند انسان آزادی را در بند کند. هیچ چیزی بهتر و مهم تر از آزادی نیست. چون کسی که آزاد نباشد قادر به انجام هیچ کاری نیست. اما آزادی همیشه به معنای در بند نبودن نیست. انسان های زیادی بودند و هستند که با آنکه در بند گرفتارند اما رها و آزادند، آنها آدم های خردمند و بزرگی هستند که به رهایی فکری رسیده اند و هیچ بند و زندانی بر آنان اثرگذار نیست، این بالاترین درجه رهایی است. ” رها” نامی دخترانه با ریشه‌ی فارسی نشان دهنده‌ی این افراد وارسته است، کسی که نجات یافته و به آزادی رسیده است.
اگر شما هم مدتی را درگیر مشکلی بوده باشید و یا دردی را تحمل کرده باشید و بعد آزاد شده باشید، احساس رهایی را به خوبی درک خواهید کرد.

توضیحات تکمیلی
 
معنی اسم رها در فرهنگ فارسی عمید :
آزاد، یله، بی قید و بند.

معنی اسم رها در فرهنگ معین :
خلاص شده.

معنی اسم رها در فرهنگ فارسی :
آزاد، یله، بی قید و بند، مقابل گرفتار. (صفت) نجات یافته، خلاص شده (از قید و بند). رها شهری است در جزیره ما بین موصل و شام که اکنون معروف به ادسا می‌باشد.

معنی اسم رها در لغت‌نامه دهخدا :
آزاد. خلاص، جدا. رهیده. رسته. مقابل گرفتار و با لفظ کردن و شدن مستعمل. نجات یافته. خلاص شده (از قید و بند)، آزاد شده. مستخلص. یله. طالق. مُطْلَق. از رستن یا رهیدن. رسته. رهیده.