اگر به دنبال معنی اسم قیصر هستید، در اصل این اسم “لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی” بوده است. در حال حاضر نیز امکان ثبت این نام در ثبت احوال وجود ندارد.