ایده ی زیبای ساخت جای شال و لوازم دخترانه با وسایل دورریختنی