دختری که دچارحمله شدید اضطراب (anxcite attack) شده بود و به مادرش وضعیتش را اطلاع داده بود، مادر پس از دیدن او در زیر باران با برخوردی آرام در کنار او زیر باران می‌خوابد تا به او آرامش دهد.