با این روش وسال کهنه خود را نو و دوباره استفاده کنید.