دختر جوانی برای دورکردن مزاحم خود دست به چوب شد و تنبیه عجیبی برای او در نظر گرفت.