1400/09/12

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

جدول رشد و تکامل: ۷ تا ۱۲ ماهگی

جدول رشد و تکامل: ۷ تا ۱۲ ماهگی

جدول رشد و تکامل: 7 تا 12 ماهگی

سن کودک مهارتهای اصلی
(اکثرکودکان انجام می دهند)
مهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)
مهارتهای پیشرفته
(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)
۷ ماهگی
 • بدون کمک می نشیند
 • با حرکتی جارویی شکل خود را بطرف اشیا می کشد
 • اصوات را تقلید می کند
 • سیلاب هارا کنارهم می گذارد و صداهایی شبیه یک لغت می سازد
 • آغاز خزیدن یا خود را به جلو کشیدن
 • با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
 • دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
 • اشیا را به هم می کوبد
۸ ماهگی
 • به هر دو والد دادا و ماما خطاب می کند (اختصاصی نیست)
 • آغاز خزیدن
 • اشیا را از یک دست به دست دیگر می دهد
 • با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
 • بخوبی می خزد
 • به اشیا اشاره می کند
 • خود را برای ایستادن به حالت کشیده در می آورد، دور خانه می گردد
 • اشیا را با شست دست و انگشتان بر می دارد (حالت نیشگونی)
 • در خواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد
۹ ماهگی
 • سیلابل ها را کنار هم می گذارد و صدا های شبیه یک لغت می سازد
 • با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
 • برای برداشتن اشیا از حرکت شست در مقابل انگشتان استفاده می کند (حرکت نیشگونی)
 • با گرفتن دست به مبل ها دور اتاق می گردد
 • اشیا را بهم می کوبد
 • به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
۱۰ ماهگی
 • دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
 • اشیا را با حرکت نیشگونی بر می دارد
 • بخوبی می خزددور خانه می گردد
 • به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
 • به نام خود جواب می دهد و مفهوم کلمه نه را می فهمد
 • درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد
 • با فنجان می نوشد
 • برای چند ثانیه بدون کمک می ایستد
 • می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد
۱۱ ماهگی
 • به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
 • برای چند ثانیه می تواند بدون کمک بایستد
 • حرکات دیگران را تقلید می کند
 • می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد
 • دستورات ساده را می فهمد
 • بافنجان می نوشد
 • به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
 • در حالت ایستاده خم می شود
۱۲ ماهگی
 • حرکات دیگران را تقلید می کند
 • اصواتی شبیه لغت از دهان خارج می کند
 • درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد
 • به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
 • چند قدم بر می دارد
 • دستورات ساده را می فهمد و به آن ها پاسخ می دهد
 • با مداد رنگی خط می کشد
 • بخوبی راه می رود
 • به غیر از دادا و ماما ۲ کلمه دیگر هم می گوید
 •  

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *