بهتر نیست به جای ازدواج، با پارتنرمون زندگی  بدون ازدواج  داشته باشیم؟


این سوالیه که موسسه تحقیقاتی پوو در جامعه آمریکا مورد بررسی قرار داده! 
برای پاسخ به این سوال چهار معیار میزان وفاداری، لذت بردن از موقعیتهای مورد علاقه، صادق بودن و پشتیبانی مالی دوطرف درگیر در ازدواج و رابطه پارتنری را با هم مقایسه کرده!
جالبه که در هر چهار شاخص ازدواج یه سروگردن بالاتر بوده! این یعنی، صداقت، لذت، وفاداری و پشتیبانی مالی در ازدواج بیشتر از رابطه پارتنری بلند مدته.