شمع های زرد و کهنه را دور نیندازید بلکه آنها را به راحتی نونوار و قابل استفاده برای دکور کنید.