لباس زنان عشایر عرب جرقویه پر از رنگ ها و نقش های زیباست، ننجون (صدیقه خانم جهانگرد) یکی از زنان این منطقه است که با ظرافت تمام عروسک های زیبایی با رنگ و نقش لباس های سنتی خودشون درست میکنه، شبیه چیزی که قدیمی ترهاشون درست می کردند، زنان عشایر عرب چیزهایی دیگری هم طبق سنت های قدیمی و برای مراسم عروسی درست می کنند، مثل کیسه پول داماد، یا جای ادویه و گل چشم برای جلوگیری از چشم زخم که در جهیزیه عروس میگذارند. 

از صفحه «دورنیست»