میزان شکاف دستمزد میان زنان و مردان در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)