“فلور نظری” بازیگر: در زمینه آزادی زندانیان خیلی فعال هستم
🔻”نبود مادر در خانه، مدیریت خانه را بهم می زند.”