هردختری که متولد میشود ، والد دختر دیگری خواهد شد و دختر بعدی و مادر بعدی…
این داستان شکل گیری یک جامعه است
که اگر بخواهی میتوانب در بهبود کیفیت آن سهیم باشی.

از صفحه لیلی زمردیان ماما