بیا نی نی/ گیتی موسوی میز جلوی در شهرداری را که کسی نمی‌توانست جابجا کند جابجا کردم و همه تعجب کردند.