ویدئوی جالب از ورزشکاری که رکورد جهان را جابه جا کرد!