خیلی مهمه که مراقب رفتارمون باشیم و سعی کنیم با درک کردن احساسات اطرافیانمون و یادگیری مهارت‌های برقراری ارتباط درست، در بهبود روابط اجتماعی و شغلیمون موفق عمل کنیم.