برای تربیت یک کودک مستقل و با عزت نفس باید کم کم مسئولیت هایی را مطابق با توانایی های جسمی و روانی به وی سپارد