1401/03/01

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

ارتباط کلامی

ارتباط کلامی

خراسان/ مغالطات‌فکری یعنی روش‌هایی که افراد با استفاده از آن‌ها غلط را درست و درست را غلط نشان می دهند...