1402/03/18

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

اشتغال زنان

اشتغال زنان

تحمل شرایط بیماران از آنچه فکر می‌کنیم هم سخت‌تر است. انگار بیمارستان روان و درمان یک جزیره متفاوت یا بخشی...

 در بیان دغدغه‌های به حق زنان سرپرست خانوار باید مثل خودشان صادق بود. روزها و ماه‌های تقویم باید بیایند و...