1401/11/18

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

زيبايي

زيبايي

آشنايي با يک مدل سندروم‌داون که پيشرفت‌هايش نشان داد، ظاهر افراد مبناي مناسبي براي ارزيابي زيبايي هوش و استعدادشان نيست  مدتي...