1401/05/27

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

مشاوره پزشکي

مشاوره پزشکي

میوم‌ها (فیبروم‌ها) تومورهایی هستند که در داخل یا روی دیواره‌های رحم ایجاد می‌شوند. آن‌ها شایع هستند، اما به طور معمول...