1401/09/08

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

شیرخوارگی تا ... خردسال و کودک

خردسال و کودک

هموفیلی یک اختلال خونریزی بوده و کودکان مبتلا به هموفیلی نمی‌توانند خونریزی را متوقف کنند زیرا فاکتور انعقادی کافی در...