1400/07/25

بیا نی نی

سایتی برای نی نی ها و مامانا

بانوان

بانوان

آشنايي با يک مدل سندروم‌داون که پيشرفت‌هايش نشان داد، ظاهر افراد مبناي مناسبي براي ارزيابي زيبايي هوش و استعدادشان نيست  مدتي...