روایت عجیب روان‌شناس تلویزیون از زندگی آقاپسری که ۵سال است نتوانسته ازدواج کند چون دمِ خواستگاری که می‌شود، پدرش یا یکی از اطرافیان  عطسه  می‌کند و می‌گویند  صبر اومد !