از این جغدهای بامزه برای تزئین جا سوئچی یا آویز و هدیه کودکان استفاده کنید