یکی از داوطلبان در دانشکدۀ کوثر گنبد که مادر یک‌ نوزاد چندماهه بود، در جلسه آزمون خیلی نگران بچه‌اش بود، طوری که دوری از بچه‌اش، باعث استرس و عدم تمرکزش شده بود و نمی‌تونست به سوالات جواب بده. 

🔸یکی از مراقبین که متوجه ماجرا شده بود، نوزاد اونو بغل کرد و تمام مدت کنار مادرش ایستا ، تا اون با خیال راحت آزمونش رو بده