ژاپنی هایی که انسانیت شان زیر چرخ توسعه له شده است. پدیده ی تلخ “اجاره کردن اعضای خانواده” برای یک ساعت محدود و برای مناسبتهای خاص در این کشور توسعه یافته وجود دارد! 
آژانس های معرفی اعضای خانواده برای یک سلفی یا یک جشن تولد بسیار سودآور هستند.