یکی از سوالات مطرح در بین زوجین اینکه، آیا بدهی‏ های شرعی زن – از قبیل کفّاره، خمس، رد مظالم و… – بر عهده شوهر است؟ پاسخ: همه مراجع: خیر، پرداخت این نوع بدهی ‏ها، بر شوهر واجب نیست و اگر زن مال دارد، باید خودش بدهد. در غیر این صورت، تکلیفی ندارد. فاضل، جامع ‏المسائل، ج ۲، س ۱۳۱۳ ؛ سیستانی، منهاج ‏الصالحین، ج ۳، م ۴۲۸ و دفتر: همه مراجع.