دیگه تقریبا همه میدونیم که واسطه ی ازدواج دختر و پسر مجرد شدن، با وجود سختی ها و مشکلاتی که داره، چقدر باعث ثواب و برکت تو زندکی خودمون میشه.
شما هم _حتی اگر مجردین _ واسطه‌ی ازدواج یکی از مجردای اطرافتون بشین و برامون بنویسین یا اسکرین بفرستین که با چه واکنشی مواجه شدین!